Obchodní Podmínky

Obchodní Podmínky

V.O.P. (Všeobecné obchodní podmínky) provozovatele internetového obchodu www.elektro21.cz společností ELEKTRO 21 s.r.o.

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu (www.elektro21.cz)

ČL. 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je ELEKTRO 21 s.r.o., se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO 14096935, zapsaná v obchodním registru Městského soudu Ostravě. Zároveň jsme správci Vašich osobních údajů.

 (dále jen ,,prodávající“ nebo ,,provozovatel“) a ,,kupující“ nebo ,,zákazník“, které jsou předmětem koupě a prodeje zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní jmeno: ELEKTRO 21 s.r.o.
Sídlo: Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava
IČO: 14096935
DIČ: CZ14096935
Email: info@elektro21.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  Fio banka, a.s.
Účet: 2602103751/2010
IBAN: CZ38 2010 0000 0026 0210 3751

BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Orgán dozoru:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

1.2 Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam zboží, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese: (dále jenom "elektronický obchod"). Tyto obchodní podmínky jsou vázané na nákup v elektronickém obchodě. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl obsahu a veškerým podmínkám, a že s nimi souhlasí.

1.3 Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou uskutečňovat fyzické osoby a právnické osoby bez ohledu na právní formu.

1.4 Smluvní strany se dohodli, že kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu elektro21.sk , na základě které prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavření kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.5 Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavírá písemnou kupní smlouvu, ve které jsou dohodnuté podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněné před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.6 Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpané z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobců. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předcházejících upozornění. Kupujícímu však před uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím budou uvedené hlavně vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně zodpovídat reálným barevným odstínem, jako jej bude kupující vnímat i ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je kromě jiného závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

ČL. 2 -  OBJEDNÁVKA, OBJEDNANÍ ZBOŽÍ, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Pokud není při daném zboží uvedené jinak, zboží, které je uvedené v katalogu elektronického obchodu si zákazník objednává postupem uvedeným v návodě "Jak nakupovat". Tento návod je viditelný v menu elektronického obchodu.

2.2 Odeslání objednávky není podmíněné registrací zákazníka v databázi provozovatele internetového obchodu.

2.3 Po odeslání objednávky bude zákazníkovi zaslaný informační email s předmětem "Elektro21.cz: Informace o objednávce č...", který potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Tímto zatím nevzniká kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem a ani se nepotvrzuje objednávka. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zaslané všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

2.4 Po ověření disponibility zboží a platných cen provozovatele internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailem nebo telefonicky. Při potvrzení objednávky bude potvrzená celková cena objednaného zboží a služeb spolu s termínem dodaní a další náležitostí, které stanovují právní předpisy Slovenské republiky. V případě zjištění vyšší ceny za zboží, jako byla uvedená v katalogu elektronického obchodu, má provozovatel internetového obchodu povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny podle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. Udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením objednávky ze strany provozovatele internetového obchodu se smluvní vztah považuje za uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

2.5 V případě, že si kupující po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předcházejícího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniknuté škody a to ve výšce skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

2.6 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považované za návrh smlouvy a jsou považované za závazné.

2.7 Kupní smlouva je uzavřená závazným akceptovaním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícímu.

2.8 Závazným akceptovaním objednávky kupujícího prodávajícímu je e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předcházejícím přijetí objednávky kupujícímu a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodaní zboží požadovaného kupujícím.

2.9 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, názvu a údaje o místě, kde má být zboží dodané a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním registru apod.) a další náležitosti, které stanovuje zákon.

2.10 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akcie. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněný objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informovaný prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její časti mu budou finanční prostředky vrácené v lhůtě do 14 dní na určený účet zákazníka, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

ČL. 3 - PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

3.1 Prodávající je povinný:

 • dodat na základě objednávky potvrzení prodávajícího kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo připravit na přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 • zabezpečit, aby dodané zboží splnilo platné právní předpisy SR,
 • bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu.
 • odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné na převzetí a užívaní zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo stornovat objednávku, jak z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopný dodat zboží kupujícímu v lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky nebo e-mailom a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vrácené v lhůtě do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

ČL. 4 - PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1 Kupující byl prodávajícím obeznámený s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

4.2 Kupující je povinný:

 • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
 • potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.3 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutými smluvními stranami v závažném akceptovaní objednávky.

4.4 Kupující – spotřebitel, má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu: info@elektro21.cz), jak není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo jak se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Jak prodávající odpoví na tuto žádost zamítnutím nebo na ni neodpoví do 30 dní od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona 391/2015 Z.z.

4.5 Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, které je dostupné online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

4.6 Alternativní řešení sporů může využit jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svojí podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolaní. Alternativní řešení sporů se týka jen sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká jen smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje sumu 500Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 130 Kč s DPH.

4.7 Podrobnější informace o celé problematice najdete v Zákoně č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, v Nařízení Evropského parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákoně č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (znění od 1.2.2016).
Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s ELEKTRO 21 s.r.o.  je Česká obchodní inspekce Štěpánská 44, 110 00 Praha 1www.coi.cz nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvom hospodárstva České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na kterou z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obráti.

ČL. 5 - DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zboží je prodávané podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorkovníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2 Pokud se nedohodlo jinak, provozovatel internetového obchodu se zavazuje zboží dodat do 30 dní od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi. Pokud provozovatel nesplnil svůj závazek, dodat věc v lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jeho poskytnuté dodatečně přiměřené lhůtě. Pokus prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy.

5.3 Zákazník je povinný ihned po převzetí zásilky zboží, doma úplně vybalit a zjistit či není mechanicky poškozený. V případě mechanického poškození se zavazuje bezodkladně informovat provozovatele internetového obchodu, který s ním dohodne další postup!. Pozdější reklamace mechanického poškození bude možné uznat, jen pokud kupující dokáže, že reklamované vady mělo zboží už v čase převzetí od dopravců. Pokud je doručená zásilka viditelná poškození, nepodepisujete doručovateli dodací list, dokud za jeho přítomnosti nezkontrolujete zboží pod obalem! V případě poškození zboží zdokumentujte poškození (nejlépe fotografií), sepište reklamaci s doručovatelem a bezodkladně o této skutečnosti informujte provozovatele.

5.4 Pokud zákazník (kupující) bezdůvodně odmítne převzít a zaplatit dobírkou řádně dodávané zboží bez předcházejícího písemného odstoupení od smlouvy, vzniká provozovateli internetového obchodu nárok na uplatnění náhrady za vzniknutou škodu ve výšce skutečných nákladů na pokus o doručení zboží, určené podle platného ceníku společnosti Slovak parcel service s r.o. za pokus o neúspěšné doručení zboží.

5.5 Místem plnění smlouvy (dodaní zboží) se rozumí sídlo (bydliště), nebo místo podnikání kupujícího uvedené v informacích o zákazníkovi při objednávání zboží. Zboží bude dodané provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (Kurýrská služba), pokud nebude vysloveně dohodnuté jinak. V případě, jak kupující bez předcházejícího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 7 dní po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závaznou akceptací vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniknutou škodu ve výšce skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.  Po uplynutí 14 dní od dne, kdy byl kupující povinný zboží převzít, je prodávající oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.6 V případě, když prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícího, kupující je povinný převzít zboží osobně nebo zabezpečit, aby zboží převzala osoba, kterou zplnomocní pro případ svojí nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a odevzdání zboží. Třetí osoba zplnomocněná na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinná předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude potřebné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniknuté hradí kupující.

5.7 Prodávající je oprávněný vyzvat kupujícího na převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.8 Dodaní zboží je uskutečněné jeho odevzdáním kupujícímu na dohodnutém místě, a převzetím zboží přechází vlastnické právo zboží na kupujícího.

5.9 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží kupujícím. Kupující, který nesplní definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

5.10 V případě platby převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dní. Zakoupené zboží bude vyexpedované až po zaplacení jeho ceny, čím se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet provozovatele internetového obchodu. Když nebude platba provozovateli internetového obchodu připsaná na účet do třech kalendářních dní od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.

5.11 V případě, že smluvním stranám vznikne nárok na vzájemné vrácení poskytnutých plnění, vyrovnají se tyto závazky do 14 dní od vzniku práva na vrácení plnění, t.j. od platného odstoupení od kupní smlouvy.

ČL. 6 - KUPNÍ CENA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

6.1 Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle cenníka prodávajícího platného v čase uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen jako "kupní cena").

6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby sa považuje den, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího.

6.3 Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží v lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4 V případě, jak kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladě s platnými právními předpisy SR a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

6.5 Cena zboží zahrnuje recyklační poplatky. V některých případech cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží na místo určení, které je poskytované jako doplňková služba. Všechny akce platí do vyprodání zásob,  pokud při konkrétním výrobku není uvedené jinak.

6.6 Provozovatel internetového obchodu může změnit před potvrzením objednávky cenu zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží, nebo pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedená. O této skutečnosti je provozovatel internetového obchodu povinný informovat zákazníka. Provozovatel internetového obchodu má před potvrzením objednávky povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny podle aktuálního cenníka. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

ČL. 7 - NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ A ŠKODY NA ZBOŽÍ

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.  Kupující, který nesplní definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v čase, když kupující nebo třetí osoba zplnomocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neudělají včas, tak v čase, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

ČL. 8 - VÁZANOST NABÍDKOU, STORNOVANÍ OBJEDNÁVKY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

8.1 Provozovatel internetového obchodu je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky až po uplynutí lhůty na dodání, která byla dohodnutá se zákazníkem.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby internetového informačního systému společností ELEKTRO 21 s.r.o., je provozovatel oprávněný od kupní smlouvy odstoupit, a to i potom, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. ELEKTRO 21 s.r.o. v takovém případě Kupujícího informuje o této skutečnosti. 

8.2 V případě, že objednávka nebyla potvrzená – minimálně však v lhůtě do 24 hodin od jejího přijetí, má zákazník právo ji stornovat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě není zákazníkovi účtovaný storno poplatek.

8.3 V případě, že si kupující po telefonické nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předcházejícího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniknuté škody a to ve výšce skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

8.4 Pokud zákazník stornuje objednávku, resp. odstoupí od smlouvy z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty provozovatel internetového obchodu, storno poplatek mu nebude účtovaný a uhrazená záloha nebo celá suma mu bude vrácená v lhůtě 14 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornovaní objednávky) bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak.

8.5 Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@elektro21.cz .

8.6 Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku, jak z důvodu vyprodaní nebo nedostupnosti zboří ani při vynaložení veškerého úsilí, které může od něho spravedlivě požadovat, není schopný dodat zboží zákazníkovi v lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v elektronickém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

8.7 Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku i v případě, jak se nemůže zkontaktovat se zákazníkem - telefonicky, mailem (do 14 prac. dní od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, nebo od jejího potvrzení).

8.8 O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informovaný telefonicky nebo emailem.

8.9 V případě, že kupující už zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácená do 14 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornovaní objednávky), bezhotovostním převodem na ním určený účet.

8.10 Vrátit je možné jenom zboží nepoužité, nepoškozené a podle možností v původním obalu do 14 dní od jeho zakoupení a následného dodaní zákazníkovi. 

8.11 V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácená celá suma, kterou za zboží zaplatil.

ČL. 9 – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Smluvní strany sa dohodly, že kupující je na účely řádného vybavení a doručení objednávky v případě, jak je fyzickou osobou, povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je na účely řádného vybavení a doručení objednávky v případě, jak je právnickou osobou, povinný oznámit prodávajícímu v objednávce svoje obchodní jméno, adresu bydliště včetně PSČ, IČO, IČ DPH (jak mu bylo přidělené), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jako i zrušit svoji registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Profil.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 ods.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procese uzavření kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotknuté osoby, když zpracování osobních údajů kupujícího bude vykonávané prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné plnění kupní smlouvy, v kterém vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovat osobní údaje kupujícího i na účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, budou osobní údaje kupujícího získávat výlučně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající vyhlašuje, že na jiné účely jako je uvedené v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zabezpečí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výlučně způsobem, který zodpovídá účelu, na který byli shromážděné, a nebude je spojovat s osobními údaji, které byli získané na jiný účel nebo na účel plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. zodpovědné osoby prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
d) že požadované osobní údaje na účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinný poskytnout,
e) pokud se zpracovaní zakládá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria na její určení,

9.10. Prodávající vyhlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným všeobecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.

9.11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, kterého údaje zpracovává, následujíce informace:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupců prodávajícího,
b) kontaktní údaje případné zodpovědné osoby,
c) účely zpracování, na které jsou osobní údaje určené, jako i právní základ zpracování,
d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemcových osobních údajů, pokud existují,
f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí krajiny nebo mezinárodní organizaci,
g) dobu uchovávaní osobních údajů, resp. kritéria na jím určené,
h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazaní nebo omezení zpracování nebo práva namítat proti zpracovaní jako i práva na přenosnost údajů,
i) právo podat stížnost kontrolnímu orgánu,
j) informace o tom, či je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavek, který je potřebný na uzavření smlouvy, či je kupující povinný poskytnout osobní údaje, jako i možné následky neposkytnutí těchto údajů,
k) existence automatizovaného rozhodovaní včetně profilování;
Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoliv další kopie, o které kupující požádá, může prodávající účtovat poplatek zodpovídající administrativním nákladem na vyhotovení kopie.

9.12. Pokud kupující uplatní svoje právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje právo podle bodu 9.11, žádost se považuje za podanou podle tohoto Nařízení.

9.13. Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracované na účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takéto zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů na účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotknutého kupujícího se na tyto účely už nesmí a nebudou zpracovávat.

9.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů SR. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.15. Prodávající přijme vhodné opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a lehko dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

9.16. Informace o opatřeních, které sa přijali na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávajíci kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

9.17. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuté a zpřístupněné následným třetím stranám, resp. okruhu příjemců

Název:
Slovak Parcel Service s.r.o., Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. IČO: 31329217, DIČ: 2020351993, IČ DPH: SK 2020351993, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
Zásilkovna s.r.o., se sídlem Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387

ČL. 10 – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytovaní služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozované prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, do 14 dní ode dne převzetí zboží resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodaji na dálku. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravců převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

 • zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední, nebo pokud se
 • dodává zboží pozůstávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se
 • zboží dodává opakovaně po dobu vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.2 Zákazník - spotřebitel má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet podobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu. Přiměřená starostlivost o zboží musí být zachovaná.

10.3 Vrácené zboží zasílejte kompletní a nepoškozený bez zjevných známek nepřiměřeného nebo nadměrného používaní. Zboží vraťte s veškerým příslušenstvím. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Zásilky odeslané na dobírku nepřebíráme. Zboží zasílejte prosím zpět v původním obalu, nepoužívaný a nepoškozený včetně příslušenství (originální doklad o koupi, záruční list, návod na použití atd.) na adresu: ELEKTRO 21 s.r.o. Na Luhu 803/20, 72000 Ostrava.

10.4 Na odstoupení od kupní smlouvy se vztahují body 8.3 a 2.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

10.5 Pokud se provozovatel internetového obchodu a zákazník nedohodnou jinak, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, v případě zboží zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitelů, nebo zboží určeného osobně pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, který vzhledem na jeho vlastnosti nemožný vrátit.

10.6 V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, nanejvýš do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na jím určený účet. Pokud je zboží vrácené nekompletně, poškozené, resp. v stavě, z kterého je zřejmé nedodržení přiměřené starostlivosti ze strany zákazníka, případně nadměrné nepřiměřené opotřebování zboží ze strany zákazníka ,zákazník je povinný uhradit provozovateli internetového obchodu náklady, které mu vzniknou při uvádění výrobku do původního stavu.

10.7 Zákazník si svoje právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit do 14 dní ode dne doručení zboží, písemně, elektronickou poštou na adrese info@elektro21.cz 

10.8 Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo vykonal také závažné změny, které znemožnili realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něho spravedlivě požadovat, není schopný dodat zboží zákazníkovi v lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinný o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a vrátit mu už zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě v lhůtě do 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

10.9 Kupující bude před odesláním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 • svoje identifikačné údaje, které jsou uvedené v čl. 1 těchto obchodních podmínek,
 • identifikačné údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednaný zboží tak, že tyto údaje jsou uvedené v akceptaci,
 • účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 • že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou a v rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a emailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou,
 • že požadované osobní údaje je kupující povinný poskytnout.

10.10 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předcházejícího bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinný doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně originálního dokladu o koupi apod. a podle možnosti v originálním obalu a to zaslaním nebo přinesením na adresu ELEKTRO 21 s.r.o. Na Luhu 803/20, 72000 Ostrava, tel. +420 608 205 197. Zásilky odeslané na dobírku nepřebíráme. Doporučujeme zboží pojistit.

10.11 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.12 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, předmětem, kterým je dodaní zboží, i před zahájením plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy. Lhůta na odstoupení od smlouvy je zachovaná, když kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, jak uplyne lhůta na odstoupení od smlouvy.

10.13 Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinný uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízí prodávajícímu. Platby budou kupujícímu vrácené do 14 dní ode dne, kdy bude prodávajícímu doručené oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude uskutečněná bankovním převodem.

10.14 Prodávající není povinný vrátit kupujícímu všechny platby podle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek před tím, jako mu bylo zboží od kupujícího doručené nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude teda prodávajícím uhrazená kupujícímu až po doručení zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.11 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.15 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použitý a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížená v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výšce hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížené hodnoty zboží.

10.16 Kupující je povinný nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo odevzdat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně originálního dokladu o koupi apod. a podle možnosti v originálním obalu.

10.17 Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem na jeho povahu není možné vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nemožné přiměřeně vypočítat dopředu.

10.18 Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti od velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenost odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje svoje služby ve výšce od 100- kč do 500- kč.

10.19 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinný vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží nazpět kupujícímu.

10.20 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy předmětem, kterým je

 • poskytnutí služby, pokud se jej poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 • prodaj zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí od pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít po dobu plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy,
 • prodaj zboží zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží určeného osobně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží v uzavřeném v ochranném obale, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (např. krémy, čistící mléka a pleťové vody, čaje, oleje apod.) a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,
 • prodej zboží, které může byt vzhledem na svoji povahu po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obale, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obale.

10.21 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v lhůtě 14 dní, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího a/nebo určeného osobně pro jednoho kupujícího (například pokud jde o pouzdro na mobil  bez potlačeného motivu).

10.22 Pokud jste si zakoupili zboží jako firma s platným IČO, právo na odstoupení od smlouvy Vám nevzniká - nákup na IČO se řídí Obchodným zákoníkem.


 


ČL. 11 - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněná umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2. V případě, pokud je kupní smlouva uzavřená v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodli, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. odevzdáním zboží kurýrské službě za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutočňovaná zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listových zásilek, případně telefonicky.

11.5. Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se spravují příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodě, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovatelův prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, jako i zákona č. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) upravujícími podrobnosti při jejich uzavření a realizace. Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřené v souladu s právním pořádkem Slovenskej republiky. V případě, pokud není smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákoník, v platném znení.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícímu.

11.7. Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečítal, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Poštovné zdarma

při nákupu nad 2000kč

Záruka

Servis nebo výměna

14 denní garance

vrácení peněz

Odborná montáž

podpora a poradenství